Produktgaranti

Konsumentproduktgaranti för produkterna "RaceChip S", "RaceChip RS", "RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black" och "RaceChip XLR"

RaceChip utvecklar och producerar innovativa och säkra produkter som är lätta att implementera och effektiv förbättring av prestanda för de vanligaste fordonstyperna. För att RaceChip-kunderna ska vara säkra på att kunna uppnå fortsatt höga prestanda med sin produkt, ska MD Konsult AB (nedan kallad ”Garantör”) ge konsumenterna (nedan kallad ”Garantipartner”) en gratis produktgaranti för “RaceChip S”, “RaceChip RS”, “RaceChip GTS”, “RaceChip GTS Black” och “ RaceChip XLR-produkter (nedan kallad ”produkt” och kollektivt ”produkter”) med innehållet, som anges här:

I  Ingående av ett garantiavtal

Så snart omfattningen enligt avsnitt II i de nuvarande garantivillkoren har öppnats, ska varje köp av en produkt av en garantipartner automatiskt resultera i att det skapas ett avtal om en produktgaranti av och mellan Garantipartner och Garantör, med det innehåll som avtalas här.

II  Tillämpningsområde för produktgarantin

Produktgarantin ska begränsas vad gäller dess omfattning till produkter som köps via Garantörens webbplats eller genom en av garantörens återförsäljare eller säljpartner.

III. Produktkomponenter som omfattas av produktgarantin

Garantören ska ge en produktgaranti för följande produktkomponenter:

Tryckt kretskort (PCB) och elektronik

PCB-pluginmodul

Kablage; garantin gäller dock inte vid mekanisk skada på plug-in-anslutningen

Box ("RaceChip S", "RaceChip RS"), box exkl. display ("RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black") respektive låda med Box och Controller ("RaceChip XLR")

IV. Ämnesområde och omfattning av produktgarantin; Garantiperiod

 1. Garantören ska garantera att från och med datumet för förvärvet av respektive produkt som visas på fakturan, de produktkomponenter som anges i avsnitt III. kommer inte att visa några fel inom de perioder som anges nedan som kan störa den respektive produktens funktion (”Garantivärde”).
 • "RaceChip S": 2 år
 • "RaceChip RS": 3 år
 • "RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black": 5 år
 • "RaceChip XLR": 2 år

Produktgarantin ska inte täcka rent visuella fel som inte stör produktens arbetsförmåga (så kallade "brister").

 1. Produktgarantin ska endast gälla i den mån Garantipartner använder fordonet, i vilket respektive produkt har installerats, för privata - dvs. icke-kommersiella - ändamål (kommersiellt användningsområde, till exempel kommersiell persontransport, skolskjuts ; bud / leveransfordon; hyrbil), såvida sådan kommersiell användning av fordonet inte har orsakat defekten i produktkomponenten som är under garanti.

 

 1. I ett garantiärende ska produktgarantin, om Garantören kan välja, täcka antingen gratis leverans av en motsvarande ersättningsprodukt eller kostnadsfri reparation av den berörda produkten (om och i den mån det är tekniskt genomförbart ). Utöver detta ska Garantören också organisera och betala för transporten av ersättningsprodukten eller den reparerade produkten till Garantipartner.

 

Det får inte finnas några andra rättigheter eller fordringar enligt den nuvarande produktgarantin. Denna produktgaranti får särskilt inte ge upphov till skadestånd eller återbetalning av onödiga  utgifter.


V. Uteslutning av produktgaranti

 1. Krav enligt denna produktgaranti kräver att felet på respektive produkt inte har orsakats av någon av följande omständigheter:

 

normalt slitage;

 • felaktig eller felaktig installation (t.ex. om produkten eller kablaget läggs i områden med stor värmeutveckling, t.ex. vid grenröret eller längs motorblocket, vilket resulterar i skador orsakade av smältning) och / eller produktstart i strid med Garantörens specifikationer;
 • felaktig användning eller användning av produkten i strid med Garantörens specifikationer (t.ex. inställningar för inställningsvred som inte har godkänts av Garantören);
 • förändringar som utförts på produkten eller obehöriga reparationsförsök utan Garantörens förhandsgodkännande;
 • Körning i terräng med vatten som Offroad körning, gytjehål eller vattenfyllda vägar;
 • yttre skador, i synnerhet olycka i vägtrafik (dvs en plötslig händelse i vägtrafik som orsakar direkta yttre skador), eller skador orsakade av biltvätt, djur osv .;
 • force majeure eller exceptionella / extrema naturhändelser, som översvämningar, naturkatastrofer etc.
 • eget fel från Garantipartner eller tredje part.
 1. Garantikrav ska uteslutas också om Garantipartner straffbart skulle bryta mot bestämmelserna om hur man ska gå vidare i ett garantiärende, som anges i avsnitt VI i de nuvarande garantivillkoren, såvida en sådan överträdelse inte är orsak till att fastställa garantiärendet inte heller till fastställandet eller omfattningen av Garantörens ansvar. 1. Bortsett från detta ska garantikrav också uteslutas om produkten är installerad i en fordonsmodell eller motortyp som inte uttryckligen har godkänts av Garantören.

 

VI. Förfarande i garantitillfällen, avgörande av garantikrav

1. Garantipartner ska omedelbart underrätta Garantör skriftligt om ett garantiärende har inträffat. För detta ändamål ska Garantipartner fylla i produktgarantiformuläret i bilagan och skicka det till följande adress:

 

RaceChip Sweden
Odenslanda Gunnevi
355 94 Vederslöv
Sweden

Telefon: +46 070-517 78 20
E-post: support@racechip.se

 

Produktgarantiformuläret ska innehålla en så exakt som möjligt beskrivning av den identifierade defekten och orsakerna till garantianspråk från Garantör. 1. Garantipartner ska skicka produkten i fråga tillsammans med produktgarantiformuläret till ovanstående adress på egen bekostnad och ska dessutom överlämna en kopia av det ursprungliga försäljningskvittot för produkten.

 

 1. Garantören ska granska det påstådda garantikravet vid mottagandet av produkten i fråga och de ovannämnda dokumenten och ska informera Garantipartner om resultaten av sådan granskning. I ett garantifall kan Garantören välja att antingen leverera en motsvarande ersättningsprodukt eller reparera den berörda produkten (om och i den mån det är tekniskt genomförbart) och returnera den till Garantipartner. Garantören ska organisera och betala för transporten av ersättningsprodukten eller den reparerade produkten till Garantipartner.

 

 1. Om ett garantikrav görs felaktigt kan Garantören kräva av Garantipartner återbetalning av de kostnader som uppkommit i samband med granskningen av sådant garantikrav och återlämnande av den berörda produkten till Garantipartner, såvida inte Garantören är skyldig enligt avtal eller lag att bära sådan kostnad. Detta ska inte gälla om Garantipartner inte förväntas kunna vetat att han inte hade någon rätt till krav på garanti.

 

VII. Garantikrav upphör att gälla

Produktgarantikrav för defekter på de produkter som har inträffat under garantiperioden ska löpa ut inom 12 månader från slutet av året då respektive anspråk inträffade, vilket i synnerhet innebär att skadan inträffade och Garantipartner blev medveten om de omständigheter som ger upphov till fordran. Den lagstadgade preskriptionstiden gäller vid avsikt.

 

VIII. Avtalsmässiga eller juridiska rättigheter

 

De avtalsenliga eller juridiska rättigheterna som Garantipartner kan ha mot Garantör som säljare och / eller tillverkaren av produkterna ska inte påverkas eller begränsas av denna produktgaranti utan ska fortsätta att gälla oförändrad.

IX  Slutliga bestämmelser

 1. Den nuvarande produktgarantin ska gälla för ovan nämnda omfattning och under ovannämnda villkor (inkl. Presentation av kopian av det ursprungliga försäljningskvittot) också för alla efterföljande köpare av produkten, om sådan produkt eller fordonet där produkten är installerat säljs.

 

 1. Om någon av bestämmelserna i dessa garantivillkor är eller blir ogiltig ska detta inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna som finns här.

 

 1. Denna produktgaranti ska omfattas av svensk lag.

 

 1. Jurisdiktionsplatsen för alla tvister som uppstår under eller i samband med denna produktgaranti ska vara Garantörens verksamhetsplats.
Laddar...