Motorgaranti

Motorgaranti som inkluderas vid köp av “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” and “RaceChip GTS Black”
Gäller från Februari 2020

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG, of Ulmer Str. 123, 73037 Göppingen, Germany (härefter kallad “Garantör”) Står för denna motorgaranti som du erhåller vid köp av någon ovan nämnda uppgraderingar, under förutsättningar och villkor du kan läsa nedan. Denna garanti ingår endast för produkterna: “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” and “RaceChip GTS Black” (denna Garanti ingår kostnadsfritt för dessa produkter).


Samtliga ovan nämnda produkter kallas härefter hjälpkontrollenhet.

I. Förutsatta villkor att bli berättigad Garanti
Du får endast rätten att dra nytta av denna Garanti om du köpt en hjälpkontrollenhet i egenskap som konsument för eget personligt bruk - dvs. Om du är en person som agerar för syften helt eller främst utanför din handel, affär, hantverk eller yrke.

Du måste även fylla i ett certifikat med underskrift och datum, det aktuella certifikatet kommer tillsammans med hjälpkontrollenheten utan någon extra kostnad. Gäller bara hjälpkontrollenheten “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” and “RaceChip GTS Black” only).

Du måste skicka certifikatet komplett ifyllt via post till Garantören (adressen hittar du nedan) inom 14 dagar från det att du fått ditt certifikat.

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Germany

Ifall man inte lyckas skicka ett komplett ifyllt certifikat till Garanten inom tidsramen av 14 dagar kommer du bli diskvalificerad och kan inte ta del av denna Garanti.

II. Ämnesområde och omfattning av denna Garanti
1. Med förbehåll för övriga villkor i denna garanti (inklusive särskilt de undantag som anges i del IV nedan), du har bara rätten att kräva denna garanti om ALLA följande villkor uppfylls.

Skador på en eller flera motorkomponenter och delar som finns i listan under klausul II.2 under (en “Kvalificerad del”); och
Den skadade Kvalificerade delen är installerat i eller på annat sätt är en del av ett Kvalificerat Motorfordon (som är beskrivet i klausulen II.3 nedan); och
att det Kvalificerade Motorfordonet är registrerat i ditt namn; och
att skadan skett inom Garantitiden (vilket är utvecklat och definierat i del IV nedan); och
Att skadan är en direkt följd av att ha använt en hjälpkontrollenhet. Tillfredsställelse av alla dessa villkor kommer nedan att kallas “Täckande skada”.

2. Följande lista ska innehålla de typer av motorkomponenter och delar som är kvalificerade delar och som är berättigade till utbyte eller reparation enligt villkoren i denna garanti:

insugsgrenrör; drivaxlar; alla inre delar av motorn som är kopplade till oljesystemet; växellådor (med undantag för kopplingar och kopplingsdelar integrerade i växellådan); kardanaxlar; kardanaxellager; kolvar; vevhus; vevaxlar; vevaxel kedjehjul; motorblock; inlopps- och utloppsventiler inklusive ventilstyrning; cylinderhuvuden; cylinderfoder; kamaxlar; kamaxelhjul; vevstakar; turboladdare.

Denna lista är slutlig och uttömmande. Skador på någon annan typ av komponenter eller delar täcks inte enligt denna garanti.

3. Endast motorfordon som uppfyller ALLA följande villkor kommer att kvalificera sig för denna garanti och betraktas som "kvalificerade motorfordon":

Motorfordon som är registrerade i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien; och
Motorfordon med ett miltal på högst 100 000 kilometer (eller 60 000 miles) när en täckt händelse av skada inträffar; och
Motorfordon som uteslutande används för privata och icke-kommersiella ändamål, såvida inte kommersiell användning av fordonet inte orsakade (direkt eller indirekt) skadan. Kommersiella typer av användning för dessa ändamål inkluderar (men är inte begränsade till) kommersiell persontransport; körskolor; bud / leveransfordon; och kommersiella hyra / hyra fordon; och
Motorfordon för vilka det regelbundna underhålls-, service- och inspektionsarbete och skötsel som föreskrivs eller rekommenderas av fordonets tillverkare utfördes i enlighet med tillverkarens instruktioner (för vilka underlag måste lämnas in), såvida inte misslyckandet med att utföra sådana underhålls- och inspektionsarbete och skötsel orsakade (direkt eller indirekt) skadan.
III. Garantitäckning
1. Om en täckt händelse av skada inträffar under garantiperioden täcker denna garanti kostnaden för eventuella reparationer (delar och arbetskraft) på kvalificerade delar som är tekniskt nödvändiga, rimligt och verkligen uppkomna och för vilka underlagsdokument måste lämnas in till högsta sammanlagda summan av 3 000,00 € (eller £ 2 400,00) inklusive moms (brutto) (Kontrollenhet "RaceChip RS"), upp till den maximala sammanlagda summan på 5 000,00 € (eller £ 4 000,00) inklusive moms (brutto) (Kontrollenhet “RaceChip GTS”) eller upp till den maximala summan av € 10.000,00 (eller £ 8.000,00) inklusive moms (brutto) vid köp av en ”RaceChip GTS Black” per täckt skada.


Om ersättning av den skadade kvalificerande delen skulle vara billigare än att ha reparerat den, ska kravet enligt denna garanti för återbetalning av kostnader begränsas till kostnaden för att ersätta den skadade kvalificerings delen.

2. Under inga omständigheter blir Garantören skyldigt att göra en betalning enligt garantin som överstiger handelsvärdet för det kvalificerade motorfordonet omedelbart före inträffandet av den täckta händelsen av skada (sådan värdering av handelspriset som slutgiltigt fastställs av Garantören med hänvisning till Parkers bilprisguide). Garantören ska inte ha något ytterligare ansvar för kostnaderna för andra reparationsarbeten eller tjänster avseende andra komponenter i fordonet (dvs icke-kvalificerade delar) såväl som kompensation för indirekta skador eller förluster, såsom bogserings kostnader, kostnader för hyrbil eller övernattning, förlust av användning, kostnad för parkering eller bortskaffande av bilen eller andra liknande typer av indirekt förlust. Dessa typer av indirekta förluster ska uttryckligen uteslutas från denna garanti.

IV. Garanti Period
Garantiperioden ska börja, om paragraf I är giltig, vid inköpsdatumet för hjälpkontrollenheten och ska upphöra
efter ett års utgång (endast för hjälpkontrollenheten "RaceChip RS"); eller
efter två års utgång (endast för hjälpkontrollenheten "RaceChip GTS" och "RaceChip GTS Black"); eller
senast när fordonets kilometerställning överskrider ett totalt avstånd på 100 000 kilometer (eller 60 000 miles).

V. Undantag
1. Följande typer av skador ska uteslutas från denna garanti:

normalt slitage på kvalificerade delar;
skador till följd av deltagande i tävling, race liknande körning (inklusive relaterade typer av körning för träningsändamål) eller andra typer av aggressiv körning;
skador till följd av förändringar gjorda på motorn och / eller fordonets styr- och datorsystem, antingen före eller under garantiperioden (inklusive, särskilt (men inte begränsat till), åtgärder som förbättrar motorfordonets prestanda eller förändrar nivå eller mängd avgasutsläpp eller på annat sätt förändra fordonets utsläppsuppförande);
skador till följd av att fordonet utsätts för last eller släp belastningar högre än de som anges av tillverkaren eller på grund av att den tillåtna totalvikten för fordonet överskrids.
skador orsakade av att du inte bortsett från tillverkarens anvisningar i bruksanvisningen för hur du använder fordonet;
skador orsakade av att du bortsett från användningsvillkoren för hjälpkontrollenheten och / eller andra instruktioner som ges av Garantören i bruksanvisningen för hjälpkontrollenheten;
skador orsakade av dig, eller av en tredje part som du har instruerat, som installerar hjälpkontrollenheten i strid med Garantörens specifikationer;
skador till följd av användning av olämpliga bränslen och andra tillsatser eller från användning av bränslen och andra tillsatser som inte godkänts av fordonstillverkaren, särskilt (men inte begränsat till) motorolja;
skada till följd av en olycka, dvs en plötslig oväntad och oavsiktlig händelse där
fordonet har en direkt mekanisk påverkan från utsidan eller från en trafikolycka, dvs en plötslig händelse i trafiken där en risk för skador som vanligtvis uppstår i vägtrafiksituationer;
skador till följd av fel från dig eller tredje part - särskilt skador orsakade av felaktig användning av det kvalificerade motorfordonet eller hjälpkontrollenheten eller skador orsakade av avsiktliga handlingar.

2. Ett anspråk enligt denna garanti ska uteslutas om kilometerräknaren i det kvalificerade motorfordonet har störts eller manipulerats, eller om ett fel i eller utbyte av kilometerräknaren inte har meddelats Garantören utan onödigt dröjsmål och som ett resultat den verkliga totala avståndsavläsningen (kilometer eller miles, i tillämpliga fall) för det kvalificerade motorfordonet inte längre är korrekt eller kan inte längre ses eller på annat sätt verifieras av garantin.

3. Enligt krav ska denna garanti uteslutas om du på orimligt sätt inte följer bestämmelserna i del VI i denna garanti (angående hur du meddelar oss om en fordran), såvida din underlåtenhet att följa del VI inte väsentligt påverkar garantiers hänsyn till fordran eller Garantörens förmåga att bedöma om en täckt händelse av skada inträffade.

4. Enligt krav ska denna garanti uteslutas om hjälpkontrollenheten är installerad i en fordonsmodell som inte uttryckligen har godkänts av garantin för den särskilda hjälpkontrollenheten.

VI. Förfarande som ska följas för att göra anspråk
Efter att en täckt händelse av skada inträffat, ska följande bestämmelser gälla om du vill göra anspråk enligt denna garanti:


1. Du måste meddela Garantören skriftligt utan onödigt dröjsmål om inträffandet av den täckta händelsen av skada. Det skriftliga meddelandet ska skickas till:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Tyskland

2. Det skriftliga meddelandet om ditt krav måste åtföljas av följande dokumentation:

det ursprungliga försäljningskvittot för hjälpkontrollenheten;
skriftliga dokument (t.ex. serviceboken från tillverkaren av kvalificerade motorfordonet eller originalfakturor) som bevisar att det regelbundna underhålls- och inspektions arbetet och den vård som föreskrivs eller rekommenderats av tillverkaren av det kvalificerade motorfordonet utförts; och
en kopia av registreringsbeviset (V5C) för ditt kvalificerade motorfordon (visar dig som registrerad innehavare).
3. Eventuella (i) reparationer av kvalificerade delar eller (ii) förberedande arbeten för reparationer av kvalificerade delar får endast utföras med Garantörens förut skriftliga godkännande. Om du inte söker Garantörens godkännande innan du påbörjar eller samtycker till att medföra sådana kostnader, kommer Garantören inte att vara skyldig att ersätta dig eller någon tredje part för de uppkomna kostnaderna.

4. Garantören ska ges en rimlig möjlighet att undersöka den skada som anspråk enligt denna garanti görs på. För detta ändamål samtycker du till att ge Garantören all information som är känd för dig om omständigheterna kring skadan. Garantören kan på egen bekostnad utse en expert från tredje part (en "expert") för att fastställa orsaken till skadan. Expertens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för alla anspråk enligt denna garanti.

VII. Motorgarantins överförbarhet
Om du under garantiperioden säljer det kvalificerade motorfordonet där hjälpkontrollenheten är installerad som avsett, kan förmånen för den återstående perioden av denna garanti (enligt Garantörens eget beslut) överföras till köparen av ett sådan fordon. Som en förutsättning måste du skriftligen meddela garantin om din begäran om att överföra garantin till köparen. Denna begäran måste göras utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar och du måste inkludera:


Det ursprungliga försäljningskvittot för hjälpkontrollenheten;
Datum för försäljningen av det relevanta kvalificerade motorfordonet till köparen; och
Köparens fullständiga namn och adress.
VIII. Begränsningstid för garantikrav
Du måste meddela garantin om ditt krav utan onödigt dröjsmål i enlighet med del VI i denna garanti. För att undvika tvivel ska fordringar som härrör från den här garantin emellertid bli tidsbegränsade (dvs. du kommer inte längre kunna göra anspråk) 12 månader efter (i) slutet på året då respektive fordran uppstod eller ( ii) det datum då du fick kunskap om de omständigheter som ger upphov till fordran, beroende på vad som är senare.

IX. Tredje Parts rättigheter
Den här garantin är mellan dig och Garantören. Ingen annan än en part i denna garanti, deras efterträdare och tillåtna rättighetshavare ska ha någon rätt att verkställa någon av dess villkor.


X. Gällande lag och jurisdiktion
Denna garanti och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det eller dess ämne eller bildning (inklusive tvister eller anspråk utan kontrakt) ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Du och Garantören samtycker till att underkasta sig den engelska domstolens icke-exklusiva jurisdiktion. Men om du är bosatt i Nordirland kan du också väcka talan i Nordirland och om du är bosatt i Skottland kan du också väcka talan i Skottland.

XI. Gällande lag och jurisdiktion
Garantören är skyldig att leverera produkter som uppfyller alla materiella avseenden med deras beskrivning och är fria från materialfel i design, material och utförande. Denna garanti är utöver och påverkar inte dina lagliga rättigheter i samband med hjälpkontrollenheter som är felaktiga eller inte som beskrivs. Råd om dina lagliga rättigheter finns tillgängliga på allmänna reklamationsnämnden, ARN.

För att undvika tvivel, får ingenting i denna garanti begränsa eller utesluta Garantörens ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet, bedrägeri eller bedräglig felaktig information, förlust eller skada som uppstår till följd av defekta varor eller andra frågor som inte kan uteslutas genom lag .

XII. Slutbestämmelser
Om några av bestämmelserna i denna garanti är eller blir ogiltiga, olagliga eller inte verkställbara, ska de anses modifierade i den minsta grad som krävs för att göra dem giltiga, lagliga eller verkställbara. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska de relevanta bestämmelserna anses raderade. Alla ändringar eller borttagningar av bestämmelser påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

 

Laddar...